Tilrettelagt opplæring

Liv – latter – læring

Dette er skolens nøkkelord, og preger også hverdagen i de tilrettelagte gruppene.

 • LIV: Mestring og trivsel her og nå og i voksenlivet.
 • LATTER: Tilpassede oppgaver og krav med utgangspunkt i den enkeltes interesser.
 • LÆRING: Strekke seg mot stadig nye mål.

Vi tror på at alle kan lære, og at læring foregår hele tiden

Vi jakter den enkeltes interesser og styrker. Vi sørger for et læringsstøttende klassemiljø. Bjerke videregående skole ligger sentralt plassert i Groruddalen, og nærmiljøet byr på store muligheter for kreativ og variert undervisning:

Avdeling for tilrettelagt opplæring har to studietilbud
– hverdagslivstrening og arbeidslivstrening.

Tilrettelagt opplæring har to forskjellig studietilbud, tilpasset forskjellige elever.

Trykk deg inn på de to for lese forskjellene:

Hverdagslivstrening - HTH

Målgruppen for Hverdagslivstreninginnsøkingskode STUSP1HTH1 – er elever med dyp og alvorlig utviklingshemming og/ eller sammensatte funksjonshemninger og store behov for tilrettelegging i skolehverdagen.  Etter videregående går elevene i HTH til dagsenter. 

I opplæringen vektlegger vi bl.a.
 • Utvikling av egen identitet gjennom deltagelse og medbestemmelse
 • Sosial kompetanse
 • Kommunikasjon/ASK
 • Hverdagslivsferdigheter og egenomsorg
 • Fysisk fungering
Vi arbeider helhetlig gjennom mange aktiviteter som:
 • Uteskole (ut på tur i all slags vær)
 • Musikk
 • Kunst og håndverk
 • Mat og helse
 • Kroppsøving
 • Lek & samspill
 • Musikkterapi
 • Individuell ADL-trening (av -påkledning, do, spise, butikk, t-bane +++)
 • Drama
 • Samspill i mindre og større grupper  
Opplæringen blir gitt av personalet med spesialpedagogisk kompetanse og lang erfaring med elevgruppen. Vi har også musikkterapeut. Gruppen har 9 elevplasser i egne lokaler på skolens grunnplan, med inngang fra bakkenivå. Avdelingen har tilrettelagte bad- og stellemuligheter og utstyr og lokaliteter for fysisk trening.

Skoledagen er kl. 08:45-13:30.
Vi samarbeider med fysioterapeuter, PPT og eksterne kompetansesentre ved behov.

Arbeidslivstrening - HTA

Målgruppen for Arbeidslivstrening innsøkingskode STUSP1HTA1 – er elever med moderat eller lettere utviklingshemming og ulik grad av lærevansker, eller tilsvarende tilretteleggingsbehov. Etter videregående skole går de fleste elevene til varig tilrettelagt arbeid (VTA) og noen får tilbud på dagsenter.

Det overordnede målet er å gjøre elevene mest mulig selvstendig i arbeids- og livssituasjonen.

Opplæringen omfatter bl.a.
 • Sosial kompetanse
 • Kommunikasjons- og språktrening
 • Selvstendighetstrening/ arbeidslivstrening
 • Basisfag som norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag
 • Kroppsøving
Basisfag:
Opplæringen er praktisk rettet og knyttes opp mot Arbeidslivtrening og selvstendighet i voksenlivet. For eksempel er opplæring i klokke- og penger høyt prioritert innen matematikk. Det jobbes med basisfagene gjennom selvstendighetstreningen, hvor vi benytter bl.a. mat og helse som metode. 

Arbeidslivtrening:
Opplæringen er knyttet til flere av skolens funksjoner:
 • Handle i butikk
 • Hente skolens post
 • Samle inn returpapir
 • Makulere
 • Vaktmesteroppdrag
 • Baking
 • Lage kaffe på personalrom
 • Elevbedrift – vi håndterer skolens flaskepant fra innsamling til regnskap og budsjett.
Flere av elevene lærer å ta offentlig kommunikasjon til / fra skolen og å mestre enkle eller mer kompliserte oppdrag utenfor skolen.


Kroppsøving:
Gruppen har utvidet timetall i kroppsøving og samarbeid med idrettsfag på skolen. Vi tilbyr én fysisk aktivitet hver dag:
 • svømming ukentlig på Linderud bad – ledet av idrettslærer.
 • kroppsøving (2 t) - idrettselever med faget treningsledelse har ansvar for timene sammen med lærerne. I dette tverrfaglige samarbeidet blir klassens elever kjent med andre elever på skolen på en veldig positiv måte.
 • kroppsøving (1t) – ledet av idrettslærer
 • ½ dag uteskole hvor elevene er ute gjennom alle årstider. Elevene lærer naturkunnskap og lærer å tenne bål og bruke stormkjøkken.
 • Spinning
 • Styrkerom- enetime/ smågrupper
At elevene skal strekke seg, mestre stadig nye utfordringer og utnytte sitt potensial står sentralt i opplæringen. Pedagogikken har basis i atferdsanalytisk tankegang.

Undervisningen foregår én til én, i små eller større grupper avhengig av fag og mål for opplæringen. Hver elev har en egen tilrettelagt timeplan og opplæringsplan som er styrt av elevens individuelle behov.
Opplæringen blir gitt av spesialpedagoger og assistenter med lang erfaring.

Ved behov samarbeider avdelingen med PPT og eksterne kompetansesentre.

Mens elevene går på skolen planlegger vi, i samarbeid med foresatte, hva elevene skal gjøre når de er ferdige på skolen. For mange elever blir det varig tilrettelagt arbeid (VTA). I tillegg har flere bydeler arbeidstilbud.

Elevene har tilsyn av assistenter i friminuttene. Vi har egen kantine hvor elevene spiser og hvor de kan bestille brødskiver, men elevene kan også bruke den store elevkantinen.

Gruppen har 12 elevplasser i romslige undervisningslokaler i tilknytning til skolens ordinære klasserom.

Ofte stilte spørsmål

Hva lærer jeg på Arbeidslivstrening?

-  Å jobbe systematisk og nøye
-  Å være presis og holde orden på egne saker
- Praktisk norsk og matematikk
- Å klare seg selv i hverdagen

Hva lærer jeg på Hverdagslivstrening?

-  Å kommunisere på min måte
-  Å klare seg selv i hverdagen
-  Å være sjef i eget liv

Hva er spesielt med tilbudet på Bjerke?

Daglig fysisk aktivitet, inne og ute.

Hva gjør elevene etter endt skolegang?

- De fleste elevene på arbeidslivtrening begynner i varig tilrettelagt arbeid (vta)
- Elevene på hverdagslivstrening begynner på dagsenter

Hvordan skal man søke?

Du søker gjennom VIGO.no. I tillegg må du i samarbeid med avgiverskole sende vedleggsskjema med utdypende opplysninger.  - Ta kontakt med rådgiver på din skole for hjelp.